AUTOBOICOT

Imagen     Leer en español  / Read in english

 

 

Sovint passa que el compromís amb un mateix o amb les accions pactades amb un coach és feble. Què està passant? És falta de motivació?

La motivació en un moment determinat de presa de consciència pot ser molt alta, tant si és en una sessió de coaching, com en una conversa amb un amic, com si és una reflexió personal. Aleshores decidim fer alguna cosa. Visualitzem el resultat, però inmersos en el dia a dia, de cara amb la realitat -que ens limita o condiciona- la motivació ens falla i no som capaços de fer la primera passa que ens acosti a l’objectiu…

A vegades, pel sol fet d’haver-nos compromès a fer alguna cosa, sembla que fem expressament per a fer el contrari del que ens hem proposat. No et passa? D’això en dic jo autoboicot.

En què es basa aquest autoboicot? Què el sustenta i reforça? Bàsicament el sistema de creences i hàbits.

Creences com la que ens diu la veu interior: “jo no sóc prou bo per a aconseguir-ho” (que és el mateix que dir “no tinc prou autocreença” –confiança + autoestima-) o “ja ho he provat varies vegades i no ha funcionat” (que és com dir “no vull persistir”).

Total, que ens trobem inmersos en un cercle viciós en el que les creences i hàbits es retroalimenten, transformant-se en directors de la nostra vida. Com podem sortir del cercle viciós?

Posar en qüestió la creença (veure Byron kate, “The work”) podria ser una via de sortida, sempre que la sapiguem identificar… Com es posa en qüestió una creença? Per exemple: És realment veritat que “no sóc prou bo”? Si la resposta segueix essent la mateixa, la següent pregunta seria: Puc demostrar que és veritat? Aleshores probablement la resposta será “ho hauria de provar, fent tal o qual cosa, persistint, lluitant, fluint…”. Una  altra possibilitat seria plantejar-se com series tu sense el pensament de “no sóc prou bo”, s’obre un mar de d’opcions… Si tot i així la creativitat no aflora, una altra alternativa seria donar-li la volta a la creença. Per exemple: “soc prou bo”. Aleshores, pensant com ho fan els que creiem que si són prou bons i  copiant-los n’hi hauria prou!

I què passa amb els hàbits? Analitzem com treballa  la ment en detall: Les conexions neuronals funcionen de la manera més ecològica posible, o sigui, sota el criteri del mínim esforç. L’hàbit és com un teixit “estable” de conexions neuronals, li és més fácil seguir funcionant de la mateixa manera. Què passa quan trenquem l’hàbit i comencem a funcionar d’una altra manera?  Resistència! La química del cervell informa que s’està canviant el patró de comportament, enviant missatges a la ment del tipus: “no em senta bé” o “millo començo demà…” o “qualsevol moment será millor que ara”… Quan fem cas d’aquests missatges tornem al cercle dels teixits que han configurat l’hàbit de sempre, els que han configurat l’estat del nostre “ser”. Aleshores creiem que aquest “ser” és la nostra identitat, ja que hem creat un estat emocional del que ens és difícil desaferrar-nos.

Costa moltd’esforç generar un nou hàbit perquè cal “construir” un altre conjunt de conexions per arribar a formar un altre teixit “estable”, però és posible gràcies a la neuroplasticitat del cervell (veure Joe Dispenza, “la mente infinita”).

Les emocions juguen un paper determinant en el procés.El pensament genera la química que fa que ens sentim com pensem i quan, efectivament, ho sentim es reforça la idea del que pensem. Per tant pensant a un nivell “superior” (pensant a favor del que realment volem o ens convé) podriem canviar el sentiment…i així successivament. El nou sentiment retroalimentará el nou pensament! Com podríem arribar a estar en aquest nivell superior de pensament? L’aprenentatge és la clau, ja que potencia el canvi de percepció a través de noves conexions sinàptiques que són les que fan falta per començar a crear nous teixits.

Ara bé, cal haver identificat i prendre consciencia de les creences i hàbits que ens limiten o condicionen…Per això, què millor que una bona sessió de coaching?

 

Anuncios

SELF BOYCOTT

 

Imagen autoboicot   Leer en español / Llegir en català

 

It often happens that a personal commitment or a series of actions agreed upon with the coach ends up being a weak endeavor. Why does this happen? Is it a lack of motivation?

The motivation given at a certain moment of awareness can be very high, be it in a coaching session, a conversation with a friend, or just a personal thought. Then we decide to do something. We visualize the result, but engaged in the day to day reality – which limits or conditions us- that motivation fails us and we are not able to make the first step that brings us closer to the goal … Sometimes, just because we have committed to do something, it seems that we expressly work towards the opposite of what we originally intended. Does it happen to you? This is what I call self boycott.

How does this self boycott actually come about? What sustains it and gives it strength? Basically, the answer is our system of beliefs and habits. Beliefs are the inner voice that says, “I’m not good enough” (which is to say that I don’t have enough confidence & self-esteem) or “I’ve tried several times and hasn’t worked “(which is like saying you do not want to persist). Altogether, we are in a vicious cycle in which the beliefs and habits are feeding back, becoming directors of our lives. How can we get out of this cycle?

Calling into question the belief (read Byron Kate, “The Work”) could be a way…if we can identify the belief. How can we call into a question a belief? Let’s see an example: Is it really true that “I’m not good enough”? Whether or not the answer has changed, the next question could easily be: can I prove that “I’m not good enough”? At this point the answer should be: I should prove it by doing one thing or another, struggling, flowing or whatever is required.” Another possibility would be to consider: How would you be without that thought? If still no creativity flourishes, another alternative would be to turnaround the belief. “I ​​am good enough”. Then thinking as those who think they are good enough and then copying them would be enough!

And, what about the habits? Let’s analyze how the mind works in detail: the neural connections work in the most ecological way possible, that is, under the criteria of minimum effort. The habit is like a “stable” fabric of neuronal connections, it is easier to keep them running the same way… What happens when you break the habit and begin to work differently? Resistance! The brain chemistry informs that we are changing the behavior pattern, sending messages to the mind like “It does not make me feel good” or “I’d better start tomorrow …” or “anytime would be better than now”… When we take into account these messages, we go back to the cycle of tissue that have formed the current habit, that have shaped our state of “being”. So we believe that “being” is our identity, because we have created an emotional state that is difficult to unlink from us.

It is hard to generate a new habit, so you have to “build” a different set of connections to get another stable” tissue, but it is possible thanks to the brain neuroplasticity (watch Joe Dispenza, “the infinite brain”).

Emotions play an important role in the process. Thought creates the chemical that makes us feel the way we think. When we really feel as we think, the feeling reinforces the thought. So thinking to a level “above” (in favor of thinking of what we need or really want) could change the feeling … and so on. The new feeling will give feedback to the new thought! How can we get to be on this level of thought? Learning is the key, as it makes us change our perception through new synaptic connections that are the ones needed to begin the creation of new tissues. However, it must be identified and made aware of the beliefs and habits that limit or condition us. So, what better than a good coaching session?

AUTOBOICOT

Imagen autoboicot   Read in english / Llegir en català

A menudo pasa que el compromiso con uno mismo o con las acciones pactadas con un coach es débil. ¿Qué está pasando? ¿Es falta de motivación?
La motivación en el momento determinado de toma de conciencia puede ser muy alta, tanto si es en una sesión de coaching, como en una charla con un amigo, como si es una reflexión personal. Entonces decidimos hacer alguna cosa. Visualizamos el resultado, pero inmersos en el día a día, de bruces con la realidad –que nos limita o condiciona- la motivación nos falla y no somos capaces de dar el primer paso que nos acerque al objetivo…
A veces, por el mero hecho de habernos comprometido a hacer algo, parece que lo hagamos expresamente para ir en sentido opuesto a lo que nos hemos propuesto. ¿No te pasa? A esto le llamo autoboicot.

¿En qué se basa este autoboicot? ¿Qué lo sustenta y refuerza? Básicamente el sistema de creencias y hábitos.
Creencias como la que nos dice la voz interior: “no soy suficientemente bueno para conseguirlo” (que es lo mismo que decir  “no tengo suficiente autocreencia” –confianza + autoestima-) o “ya lo he intentado varias veces y no ha funcionado” (que es como decir “no quiero persistir”).
Total, que nos encontramos inmersos en un círculo vicioso en el que las creencias y los hábitos se retroalimentan, transformándose en directores de nuestra vida. ¿Cómo podemos salir de este círculo vicioso?

Poner en cuestión la creencia (ver Byron kate, “The work”) podría ser una vía de salida, siempre que la sepamos identificar… ¿Cómo se pone en cuestión una creencia? Por ejemplo: ¿Es realmente verdad que “no soy suficientemente bueno”? Si la respuesta sigue siendo la misma, la siguiente pregunta sería: ¿Puedo demostrar que es verdad? Entonces probablemente la respuesta será “lo tendría que probar, haciendo tal o cual cosa, persistiendo, luchando, fluyendo…”. Otra posibilidad sería plantearse cómo serías tú sin el pensamiento de “no soy suficientemente bueno”, se abre un mar de opciones… Si aun así la creatividad no aflora, otra alternativa sería darle la vuelta a la creencia. Por ejemplo: “soy suficientemente bueno”. Entonces, ¡pensando como lo hacen los que creemos que lo son y copiándolos habría suficiente!
¿Y qué pasa con los hábitos? Analicemos cómo trabaja la mente en detalle: Las conexiones neuronales funcionan de la manera más ecológica posible, o sea, bajo el criterio del mínimo esfuerzo. El hábito es como un tejido “estable” de conexiones neuronales, le es más fácil seguir funcionando de la misma manera. ¿Qué pasa cuando rompemos el hábito y empezamos a funcionar de otra manera? ¡Resistencia! La química del cerebro informa que se está cambiando el patrón de comportamiento, enviando mensajes a la mente del tipo: “no me sienta bien” o “mejor empiezo mañana…” o “cualquier momento será mejor que ahora”… Cuando hacemos caso de estos mensajes volvemos al círculo de tejidos que han configurado el hábito de siempre, los que han configurado el estado de nuestro “ser”. Entonces nos creemos que este “ser” es nuestra identidad, ya que hemos creado un estado emocional del que nos es difícil desapegarnos.

Cuesta mucho esfuerzo generar un nuevo hábito porque hay que “construir” otro conjunto de conexiones para formar otro tejido “estable”, pero es posible gracias a la neuroplasticidad del cerebro (ver Joe Dispenza, “la mente infinita”).

Las emociones juegan un papel determinante en el proceso. El pensamiento genera la química que hace que nos sintamos como pensamos y cuando, efectivamente lo sentimos, se refuerza la idea de lo que pensamos. Por lo tanto, pensando a un nivel “superior” (a favor de lo que realmente queremos o nos conviene) podríamos cambiar el sentimiento… ¡El nuevo sentimiento retroalimentará el pensamiento y así sucesivamente! ¿Cómo podríamos llegar a estar en este nivel superior de pensamiento? El aprendizaje es la clave, ya que potencia el cambio de percepción a través de nuevas conexiones sinápticas, que son las necesarias para empezar a crear nuevos tejidos.
Eso sí, es necesario haber identificado y tomado conciencia de les creencias y hábitos que nos limitan o condicionan… Para esto, ¿qué mejor que una buena sesión de coaching? (más…)